hhcom webáruház, webshop

Kategóriák

Klímaszerelő árlista

 
Üzletszabályzat
 
AZ ELADÓ ADATAI:

H+H COM KFT
2030 Érd BAlatoni út 72 Klíma Szaküzlet
Adószám: 13005421-2-13
Telefonszám: 23 375-560
E-mail: klimaprof@t-online.hu


A REGISZTRÁCIÓ:


Felhasználói név
Jelszó
Teljes név
Valós e-mail cím


A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik.
A regisztráció befejezése után a Vevő, a megadott felhasználónévvel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja.
Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazandóak az Értékesítési Rendszer használata során.

 Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztüli eladással vagy vásárlással ön érvényes szerződést köt az adott tárgyra.
A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztráltatják magukat és ezzel az itt ismertetett üzletszabályzatot elfogadják.
A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia: (Ezen adatokat, belépés után a "Személyes adatatok" menüpontban, szükség esetén bármikor megváltoztathatja).

ÜZLETSZABÁLYZAT:


1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1.1.  Az Értékesítő Rendszerben történő vásárlásra kizárólag Interneten keresztül, van lehetőség.

1.2.  Az Értékesítő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.


1.3.  A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.


2.) A BEMUTATOTT TERMÉKEK:

A vásárolt áruk részletes jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg.
Az ismertető leírás vagy a termékfotó esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős.

Az eladási ár mindig a kiválasztott áru, vagy árucsoport mellett kerül feltüntetésre, és tartalmazza az ÁFÁ-t is.


3.) GARANCIA, SZAVATOSSÁG:

3.1.  Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal, mely vagy az adott termék mellett, vagy az adott szállítóra és termékcsoportra vonatkozó általános tájékoztatóban kerül.

3.2.  Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a mindenkor érvényes jogszabályokban (49/2003 (VII.30) GKM rendelet) foglaltak az irányadóak.


4.) RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

4.1.  Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
4.2.  Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos rovatokat maradéktalanul kitölti. (A "Kosár" menüpont alatt található összes mező)
Ennek helytelen kitöltéséből, elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.
4.3.  A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módunkjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.
4.4.  A kiszállítást megelőzően az Eladó értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.

4.5.  Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.

4.6.  A szállítási költség a Vevőt terheli. (Részletek a "Vevőszolgálat" menüpont alatt)


5.) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:
5.1.  A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen vagy telefonon jelzi az Eladó ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.
5.2.  A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül, a felmerülő összes költségek megtérítésének terhe mellett, elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. 
------ A vevő az elállási jogát az áru kicsomagolása és üzembehelyezése előtt jogosult gyakorolni! ------ 
5.3.  Az Eladó kizárólag sérülésmentes, üzemképes, bontatlan csomagolású, teljesen ép termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
5.4.  Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, illetve a beszerelésből adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.
5.5.  A Vevő nem élhet elállási jogával a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) esetében, ha a küldeményt felbontotta. A megküldött áru cseréjére jogosult a Vevő, amennyiben ezen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyíthatóan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett.
6.) A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:
6.1.  Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
6.2.  Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

6.3.  Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás. és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.

6.4.  A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

6.5.  Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

6.6.  Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.

6.7.  Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.
6.8.  Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

6.9.  Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.


7.) SZÁLLÍTÁS:

7.1.  Általános feltételek
Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján(ha külön fel van tüntetve), de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó E-levélben vagy telefonon közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról.
Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizeti kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura.
Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik.

7,2.  Értesítés a szállítás időpontjáról
Az Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vevőt a szállítás napjáról.


8.) FIZETÉSI MÓDOK: 

8.1.  Fizetés készpénzzel

Az áru ellenértékét személyes átvételkor az üzlethelységben kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően.

8.2.  Fizetés készpénzzel,utánvéttel

Az áru ellenértékét a kiszállítást végző futárcég megbízottjának visszaigazolt összegnek megfelelően.

9.) ADATVÉDELEM:

 Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.
 A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.
 A tagok (vevők) adataikat bármikori megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.
 A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Akciós termékek

Drazice TJ Fűtőbetét 6/4 termosztátos fûtõbetét TJ 9 kW 400v
Drazice TJ Fűtőbetét 6/4 termosztátos fûtõbetét TJ 9 kW 400v

bruttó 49.910 Ft
AKCIÓ! - 2%
bruttó 48.990 Ft

További akciós termékek

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Fűtés klímával?

Karbantartás

 

Légtechnikai kisokos

Original Flex katalógusWebáruház készítés és bérlés

0.09 mp
KAPCSOLAT

   06/23 375560
   Érd Balatoni út 72
   Üzenet küldése


HÍRLEVÉL